website hit counter
音樂

[MV] 茄子蛋EggPlantEgg - 這款自作多情 All That Wishful Thinking

我以為我們擁有的是愛情,
你離開後我才明瞭,
原來一切都只是我的自作多情。
 
 
 
〈這款自作多情〉
茄子蛋EgggPlantEgg 2019 全新專輯《我們以後要結婚》第二波多情單曲
8/13 全球數位發行。
 
 
 
(*註:影片末端特別感謝名單處,齊心娛樂事業有限公人應更正為齊心娛樂事業有限公司。)
 
 
〈這款自作多情〉
詞/曲:黃奇斌|編曲:茄子蛋
 
伸勼佇烏烏暗暗卻迷人的世間
Chhun-kiu tī o͘-o͘-àm-àm khiok bê-lâng ê sè-kan
結果是遙遠
Kiat-kó sī iâu-oán
無法來歇喘
Bô-hoat lâi hioh-chhoán
看袂著永遠
Khoàⁿ-bōe-tio̍h éng-oán

若是你猶袂揣著嫁尪的人選
Nā-sī lí iah-bē chhōe-tio̍h kè-ang ê jîn-soán
我成全
Góa sêng-choân

喔喔
O͘h o͘h

一個人佇遮浮浮沈沈
Chı̍t ê lâng tī chia phû-phû-tîm-tîm
毋敢看天頂
M̄-káⁿ khoàⁿ thiⁿ-téng
怨嘆這環境
Oàn-thàn che khoân-kéng

兩個人佇遮無要無緊
Nn̄g ê lâng tī chia bô-iàu-bô-kín
毋通恨人生
M̄-thang hūn jîn-seng
彼攏是天揀
He lóng sī thiⁿ kéng

三個人佇遮歡歡喜喜
Saⁿ ê lâng tī chia hoaⁿ-hoaⁿ-hí-hí
攏莫講感情
Lóng mài kóng kám-chêng
彼破壞團圓
He phò-hāi thoân-îⁿ

我想欲一寡糖甘蜜甜
Góa siūⁿ-beh chı̍t-kóa thn̂g-kam-bı̍t-tiⁿ
我對你真心
Góa tùi lí chin-sim
毋通閣離開
M̄-thang koh lī-khui

這是一個自作多情的時代
Che sī chı̍t ê chū-chok-to-chêng ê sî-tāi
這是一個自作多情的時代
Che sī chı̍t ê chū-chok-to-chêng ê sî-tāi
(這是一個自作多情的時代
這是一個自作多情的時代)
(Che sī chı̍t ê chū-chok-to-chêng ê sî-tāi
Che sī chı̍t ê chū-chok-to-chêng ê sî-tāi)
(這是一個自作多情的世界
這是一個自作多情的所在)
(Che sī chı̍t ê chū-chok-to-chêng ê sè-kài
Che sī chı̍t ê chū-chok-to-chêng ê só͘-chāi)

這是咱的愛情
Che sī lán ê ài-chêng
(命運來創治)
(Miā-ūn lâi chhòng-tī)

這款蹧蹋的人生
Chit khoán chau-that ê jîn-seng
(拚死愛你像戰爭)
Piàⁿ-sí ài--lí chhiūⁿ chiàn-cheng

攏是我自作自端
Lóng sī góa chū-chok-chū-toan
我是歡喜又甘願
Góa sī hoaⁿ-hí iū kam-goān

無你
Bô lí
希望你會聽著我破碎的心
Hi-bāng lí ē thiaⁿ tio̍h góa phò-chhùi ê sim

想起你的名你的影你的聲
Siūⁿ-khí lí ê miâ lí ê iáⁿ lí ê siaⁿ
溫柔的頭鬃
Un-jiû ê thâu-chang
為咱的愛情唱歌
Ūi lán ê ài-chêng chhiùⁿ-koa
 
 
------------------------------------------
 
 
伸縮在黑黑暗暗卻迷人的世間
結果是遙遠
無法來歇息
看不到永遠

若是你還沒找到嫁人的人選
我成全

哦哦

一個人在這浮浮沈沈
不敢看天頂
怨嘆這環境

兩個人在這無要無緊
不要恨人生
那都是天選

三個人在這歡歡喜喜
都別講感情
那破壞團圓

我想要一點糖甘蜜甜
我對你真心
不要再離開

這是一個自作多情的時代
這是一個自作多情的時代
(這是一個自作多情的時代
這是一個自作多情的時代)
(這是一個自作多情的世界
這是一個自作多情的所在)

這是我們的愛情
(命運來捉弄)

這種蹧蹋的人生
(拼死愛你像戰爭)

都是我自作自端
我是歡喜又甘願

沒你
希望你會聽到我破碎的心

想起你的名你的影你的聲
溫柔的頭髮
為我們的愛情唱歌
 
 
 
---------------
・MUSIC CREDIT
製作人 Producer|鍾濰宇 Yu
鍵盤/主唱 Keyboard, Vocals|黃奇斌 Ki-pin Ng
吉他/和聲 Guitar, Backing Vocals|蔡鎧任 A-ren Tsai
/ 謝耀德 A-der Hsieh
貝斯 Bass|逄捷 Pang Chieh
鼓 Drum|潘維瀚 Pan Wei Han
主要錄音師 Main Recording Engineer|鍾濰宇 Yu
主要錄音室 Main Recording Studio|89 studio
鼓共同監製&錄音師 Drum Co-Producer & Recording Engineer|錢煒安 Zen Chien
鼓錄音室 Drum Recording Studio|112F Recording Studio
鼓錄音助理 Drum Recording Assistant|陳祺龍 Chris Chen
人聲音訊編輯 Vocal Editing|蔡周翰 Chou Han Tsay
混音師 Mixing Engineer|黃文萱 Ziya Huang
混音室 Mixing Studio|Purring Sound Studio
母帶後期處理工程師 Mastering Engineer|黃文萱 Ziya Huang
母帶後期處理工作室 Mastering Studio|Purring Sound Studio
特別感謝器材提供 Special Thanks|君豪 Howe
 
 
---------------
茄子蛋 EggPlantEgg facebook fanpage:
https://www.facebook.com/EggplantEgg/

第 29 屆金曲獎 最佳新人獎、最佳台語專輯。
第 30 屆金曲獎 〈浪流連〉入圍年度歌曲獎。 ...展開內文
此影片是網友以即時上載檔案/內容的方式分享,並非本網站立場,卡卡洛普對所有上載之檔案和內容不負任何法律責任。
重要聲明:本網站為提供內容及檔案上載之平台,內容發佈者請確保所提供之檔案/內容無任何違法或牴觸法令之虞。卡卡洛普無法調解版權歸屬等相關法律糾紛,對所有上載之檔案和內容不負任何法律責任,一切檔案內容及言論為內容發佈者個人意見,並非本網站立場。
網站地圖 部落客註冊 徵才 卡卡暗部 連絡我們 Copyright © 2009 www.Gamme.com.tw